> Fotogalerie > Proměny Kostelce a Štípy

Proměny Kostelce a Štípy

NA ÚVOD

Vážení návštěvníci, nacházíte se v části stránek, které jsou výsledkem téměř dvouleté práce žáků a učitelů naší školy na projektu s názvem Proměny Kostelce a Štípy. Snažili jsme se najít co nejvíce historických materiálů (převážně fotografií), na kterých jde vidět, jak to v Kostelci a Štípě vypadalo dříve a to jsme porovnávali se současností. Díky tomu vzniklo přes sto fotografií s množstvím zajímavých údajů, které zde nyní  prezentujeme pro všechny ty, kteří si je nestihli prohlédnout na výstavách v červnu 2008. Tímto však projekt nekončí. Věříme, že velké množství historických fotografií zůstalo ještě veřejnosti ukryto. Rádi bychom je zde, pokud nám je zapůjčíte na okopírování, uveřejnili.
Hezké vzpomínání nebo objevování minulosti Vám za celý projektový tým přeje Tomáš Bobál.

PODĚKOVÁNÍ ZA PRÁCI NA PROJEKTU

PROJEKTOVÝ TÝM

ŽÁCI 7., 8. A 9. TŘÍD (ve školním roce 2007/2008):
Jakub Gregor, Lukáš Dlabaja, Alice Macková, Alena Gavendová, Simona Suchá, Ladislav Hlaváč, Michal Plšek, Martin Strnad, Filip Mazal, Lucie Juříčková, Adéla Šmeidlerová, Anna Koflerová, Lenka Mrázková, Zuzana Musilová, Vendula Pšejová, Petr Štěpán, Lenka Gajdošíková, Patrik Macek, Jan Fadler, Jan Majkus, Monika Najmanová, Denisa Řeháková, Eduard Holík, David Kolář, Petr Skřivánek, Jan Pechal, Pavla Šimčíková, Veronika Schreiberová, Michal Machalík, Vojtěch Matějíček, Kristián Doboš, Michaela Pagáčová, Eva Mlčochová, Barbora Minaříková, Miroslava Kamencová, Renata Julinová, Petra Maštalířová, Iveta Kašpárková, Lucie Bravencová, Adam Ogurek, Milan Sivák, Veronika Fuksová, Dagmar Karlíková, Lucie Horová, Vendula Lysáková, Tereza Voráčová.

UČITELÉ:
Tomáš Bobál
Svatopluk Černý
Lubomír Klátil
Pavlína Strašilová
Lenka Pekařová

PODĚKOVÁNÍ ZA ZAPŮJČENÍ HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÍ:

Státní okresní archiv Zlín - Klečůvka
pan František Skrášek z Kostelece
paní Marie Novotná z Kostelece
pan Lubomír Hnilica ze Štípy
pan Ivo Fišer z Kostelce
paní Zdeňka Kovářová z Kostelce
pan Milan Majda z Kostelce
pan Radek Vařák ze Štípy
pan Vlastimil Plšek z Kostelce
rodina paní Marie Hudečkové z Kostelce
rodina Dlabajova ze Štípy
a další

O PROJEKTU

Projekt „Projektové vyučování Proměny regionu - nástroj pro rozvíjení školních vzdělávacích programů“ je finančně podpořen Evropskou unií (EU), resp. Evropským sociálním fondem (ESF), a státním rozpočtem České republiky - Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

 

Žadatelem o podporu a jeho realizátorem je Základní organizace Českého svazu ochránců přírody 63/01 Centaurea z Uherského Brodu (ZO ČSOP 63/01 Centaurea).

Projekt byl zahájen 1. února 2007 a zapojily se do něj dvě partnerské organizace: ZO ČSOP 57/01 Kosenka z Valašských Klobouků a Dům dětí a mládeže z Uherského Brodu, a také 12 základních škol a 1 víceleté gymnázium ze Zlínského kraje. Projekt bude ukončen 30. června 2008.

Hlavní myšlenkou projektu je porovnání minulosti a současnosti jednotlivých regionů, oblastí, měst a obcí Zlínského kraje - žáci pod vedením učitelů shromažďují staré fotografie, filmové záznamy, zvukové nahrávky, pohlednice a diapozitivy od rodičů, prarodičů, amatérských a profesionálních sběratelů, od pověřených institucí. Porovnávají je se současným stavem, a to především prostřednictvím nově zhotovených fotografií, videozáznamů, audiozáznamů a podobně.

Tak vzniknou fotodvojice, zaměřené na tato témata: Volná krajina, Pohledy na obce či města z extravilánu obcí či měst, Drobné památky v krajině, Detaily a bohatost architektonických staveb, Vývojová epocha měst, obcí či krajiny, Lidová shromáždění, Všeobecně kulturně významné místo, Detail oblečení či jiného kulturního artefaktu, Tradice, zvyky, zvláštnosti, Pověsti, Proměny v kvalitě životního prostředí. Všichni pedagogičtí pracovníci absolvovali vstupní seminář a spolu se žáky své školy průběžně absolvují internetový kurz. V rámci realizace projektu bude uspořádáno 5 tzv. „projektových dnů“, na kterých se pedagogové budou učit, jak vhodně a účelně zapracovat principy projektového vyučování do výuky.

Projekt zapadá do předmětů: Ekologie, Environmentální výchova, Zeměpis, Dějepis, Přírodopis, Biologie, Český jazyk, Základy spol. věd a Informatika. Základem tohoto mezipředmětového projektového vyučování je aktivní činnost žáků v okolí školy, bydliště či města.

Projekt je obsahově situován do těchto oblastí Rámcového vzdělávacího programu: Člověk a příroda, Člověk a společnost, Informační a komunikační technologie, Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a svět práce.

Projekt pomáhá v orientaci žáků v následujících průřezových tématech: Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova a Výchova demokratického občana. Účastníci získávají nové zážitky, dovednosti a vědomosti, tvoří si osobní postoje ke kulturním a společenským hodnotám. Tím dochází k naplnění klíčových kompetencí, vymezených v RVP - zejména kompetencí k učení, sociálních, personálních a občanských. Shromážděné materiály žáci ve spolupráci s pedagogy zpracují do digitální podoby a umístí je na internetové stránky spolu s popisem zjištěných změn, případně mluveným komentářem.

Jedním z hlavních výstupů projektu bude 12 párů tištěných fotografií od každé školy včetně popisů, celkem tedy 156 fotografických dvojic. Fotografie budou umístěny na panelech a prezentovány na jednotlivých školách, obcích, v institucích i na celokrajských výstavách.

 

Základní škola ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14, Zlín-Štípa, IČO: 71008161, IZO: 102319472
tel. 577 914 233, mob. 737 024 824, e-podatelna: skola@zsstipa.cz, datová schránka: e5ymupp, zřizovatel: Statutární město Zlín
správce stránek: Tomáš Bobál