Základní škola Zlín, Nová cesta 268, Štípa

> Informace > Projekty

Okolí školy s velkou zahradou.
Foto: L. Klátil
Jezírko.
Foto: L. Klátil

Projekty

Zkvalitnění vzdělávání ZŠ Štípa II

Na konci minulého školního roku 2017/2018 byla podána žádost o podporu v operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzva č. 02_18_063 - Šablony II.
Žádost byla schválena a díky tomuto projektu bude od ledna 2019 pokračovat ve svém působení ve škole, ale i školní družině, školní speciální pedagog. Dále bude zřízen čtenářský klub, klub zábavné logiky a deskových her a bude realizováno doučování pro žáky ohrožené školním neúspěchem. Pedagogové také budou vzájemně spolupracovat v rámci čtenářské gramotnosti a sdílet své zkušenosti s pedagogy z různých škol. Pedagogický sbor ŠD se bude vzdělávat v oblasti osobnostně sociálního rozvoje.
Projekt Zkvalitnění vzdělávání ZŠ Štípa II (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010163) je spolufinancován Evropskou unií.

Mgr. Lubomír Klátil

Učíme se v zahradě

Na naší škole proběhl v letošním roce projekt Učíme se v zahradě. Jeho realizaci nám pomohla uskutečnit společnost Lesy ČR, s. p., poskytnutím finančního daru ve výši 50 000,- Kč, který nám pokryl naprostou většinu nákladů. Za tyto prostředky jsme dokoupili nové dřeviny a také bambusy na školní zahradu, kde postupně doplňujeme dva typy dřevin. Za prvé je to rozšiřování základů arboreta, které bylo založeno zhruba před padesáti lety výsadbou prvních cizokrajných stromů a v průběhu posledních patnácti let je mírně rozšiřováno. Za druhé jsou to ovocné stromy, jejichž počet a druhová skladba jsou také významné. Nově jsme vytvořili informační a osvětový systém po celém areálu školní zahrady, který se skládá z informační tabule a popisných cedulek k jednotlivých vysazeným druhům.

Mgr. Lubomír Klátil

Projekt KIPR = Kvalita Inkluze Poradenství Rozvoj

Naše škola je nově zapojena také do systémového projektu Podpora kvalitních poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních zaměřených na podporu inkluze: Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj (KIPR).

Ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen „NÚV“) je Základní škola Zlín, Nová cesta 268, Zlín-Štípa, příspěvková organizace zapojena do projektu KIPR (KVALITA-INKLUZE-PORADENSTVÍ-ROZVOJ).

Cílem tohoto projektu je podpora školy a školního poradenského zařízení při zavádění principů inkluzivního vzdělávání, prostřednictvím posilování kompetencí pedagogických pracovníků školy v oblasti zavádění nové legislativy, vyplývající z novely školského zákona č. 82/2015 Sb., zejména pak §16 školského zákona. Podpora školy má charakter personální podpory, metodické podpory, a speciálně pedagogického poradenství, podpory v zajištění programů DVPP.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


 

Tajný život města

Zažili jste už někdy ten moment, že jdete přírodou a vůbec netušíte co kolem vás roste? To se vám už nestane! Už žádné nudné listování v knihách s obrázky rostlin, které jste v životě neviděli! Díky projektu Tajný život města poznáte rozmanitost rostlin, které vám rostou pod okny a dosud jste si jejich krásy a jedinečnosti možná nevšimli.

K poznání přírody kolem sebe můžete využít aplikace Pl@ntNet, která spolupracuje s operačními systémy Android a iOS. Podstatou této aplikace je možnost poznat rostliny, které rostou všude kolem Vás. Aplikace je už volně stažitelná, ale fungovat na 100% bude až se celá zaplní obrázky.

Naše škola se do tohoto projektu zapojila také. Myslíme si, že spojení moderní technologie tabletů a poznávání přírody je to nejlepší, co děti mohou ve svém volném čase dělat. Spojíme příjemné s užitečným :-). Cílem celého projektu je, aby děti více chodily do přírody a zamýšlely se nad tím, co se kolem nich vyskytuje a roste.

Naším úkolem je sestavit 4 – členný tým, který bude zkoumat biodiverzitu v okolí naší školy, popřípadě ve Štípě. Tito vybraní jedinci obdrží tablet, pomocí kterého budou fotit rostliny a společně je pak budeme pojmenovávat a zasílat na centrálu. Tyto fotky se posléze budou posílat do Francie, kde je tým odborníků vyhodnotí a možná právě naše fotografie bude ty pravé do aplikace Pl@ntNet.

Podstatou projektu je pojmenovat co největší množství rostlin po celé Evropě. Jakmile se osoba, která bude mít staženou tuto aplikaci (třeba i v mobilu), dostane ven do přírody, může si pomocí ní pojmenovat kteroukoli rostlinu.

Partneři projektu: VEOLIA, TEREZA, ŽIVICA

Více informací: http://www.tajnyzivotmesta.cz

Marcela Pinďáková

Zkvalitnění vzdělávání ZŠ Štípa

Na začátku školního roku 2016/2017 byla podána žádost o podporu v operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzva č. 02_16_022 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP.
Žádost byla schválena a díky tomuto projektu již od ledna působí na škole speciální pedagog. Dále bude zřízen čtenářský klub a bude realizováno doučování pro žáky ohrožené školním neúspěchem. Pedagogický sbor se bude vzdělávat na školeních zaměřených na inkluzi. Pedagogové také budou vzájemně spolupracovat v rámci čtenářské a matematické gramotnosti a sdílet své zkušenosti s pedagogy z různých škol.
Projekt Zkvalitnění vzdělávání ZŠ Štípa je spolufinancován Evropskou unií.

Mgr. Lubomír Klátil

Výuka přírodních věd nově

Naše škola se od listopadu roku 2016 zapojila do projektu Výuka přírodních věd nově, realizovaného Společností pro kvalitu školy a stala se centrem kolegiální podpory. Do tohoto projektu je zapojeno celkem 14 škol ze všech krajů České republiky.
Hlavním cílem projektu je modernizace výuky přírodovědných předmětů – použití moderních technologií a elektronických měřících zařízení ve výuce, posílení mezipředmětových vztahů a v neposlední řadě také využití nových motivačních prvků pro žáky.
Garantem centra je Mgr. Lubomír Klátil, vedoucími centra kolegiální podpory jsou učitelé přírodovědných předmětů Mgr. Tomáš Bobál, Ing. Marcela Pinďáková a Ing. Mgr. Jarmila Vávra Ambrožová, Ph.D.
Informace o průběhu projektu budou uveřejňovány na webových stránkách školy a také na oficiálním webu projektu http://www.kvalitaskoly.cz/prirodnivedy.

Jarmila Vávra Ambrožová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní škola ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14, Zlín-Štípa, IČO: 71008161, IZO: 102319472
tel. 577 914 233, mob. 737 024 824, e-podatelna: skola@zsstipa.cz, datová schránka: e5ymupp, zřizovatel: Statutární město Zlín
správce stránek: Tomáš Bobál