Základní škola Zlín, Nová cesta 268, Štípa

> Informace > Školní vzdělávací program

Okolí školy s velkou zahradou.
Foto: L. Klátil
Jezírko.
Foto: L. Klátil

Školní vzdělávací program

Náš Školní vzdělávací program pro základní vzděláváni (ŠVP ZV) s názvem Nová cesta je k nahlédnutí v ředitelně školy.

Aktuality

Úprava ŠVP (13.06.2016)

Vážení rodiče,
každá škola si sama vytváří svůj Školní vzdělávací program (ŠVP) na základě Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, který vydává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Pedagogové si sami mohou rozložit nebo upravit učivo v daném ročníku, zařadit zajímavé projekty, akce aj., které podle jejich názoru oživí učivo a přispějí k jeho pochopení. Na konci páté a deváté třídy jsou stanoveny závazné výstupy, kterých by měli žáci dosáhnout a zvládnout je.
S účinností od 1. 9. 2016 dochází k úpravám některých kapitol a terminologie ve stávajícím ŠVP tak, aby byly v souladu s novelou školského zákona a s Vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
Více informací o Rámcově vzdělávacím programu pro základní vzdělávání a aktuálních změnách v ŠVP lze nalézt na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Jarmila Vávra Ambrožová, koordinátor ŠVP
 

Standardy pro základní vzdělávání (22.10.2014)

Vážení rodiče,
každá škola si sama tvoří svůj vzdělávací program (dříve nazývaný osnovy). Vychází ze specifik regionu, priorit školy… Pedagogové si mohou rozložit nebo upravit učivo v daném ročníku, zařadit zajímavé projekty, akce aj., které podle jejich názoru oživí učivo a přispějí k jeho pochopení. Na konci páté a deváté třídy jsou ministerstvem školství stanoveny jednotné požadavky, které by měly děti zvládnout. Ke kontrole těchto znalostí mají sloužit tzv. Standardy pro základní vzdělávání. Obsahují konkrétní – ilustrativní – příklady, jsou vypracovány např. pro jazyk český, anglický, matematiku. Mohou pomoci k přípravě na střední školu, testovací otázky k přijímacímu řízení by z nich měly od letošního školního roku vycházet. Pro vlastní informaci je můžete najít na stánkách ministerstva školství v kategorii základní vzdělání.

Markéta Mlčochová, koordinátor ŠVP


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní škola ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14, Zlín-Štípa, IČO: 71008161, IZO: 102319472
tel. 577 914 233, mob. 737 024 824, e-podatelna: skola@zsstipa.cz, datová schránka: e5ymupp, zřizovatel: Statutární město Zlín
správce stránek: Tomáš Bobál